Privacybeleid

 

Gegevens die Studio Roosje nodig heeft voor de dienstverlening worden uitsluitend zorgvuldig gebruikt. Gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gegeven aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening van Studio Roosje, het beschrijft welke gegevens door Studio Roosje worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

 

Deze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb, persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening aan Studio Roosje beschikbaar worden gesteld worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot persoonlijke gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

Voor regulier zakelijk e-mailverkeer gebruikt Studio Roosje de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Voor het afhandelen van een de betalingen in de webwinkel maakt Studio Roosje gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Studio Roosje verstuurt e-mail nieuwsbrieven met MailChimp, MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt de nieuwsbrief van Studio Roosje dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Studio Roosje maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen van een pakket. Het is daarvoor noodzakelijk dat Studio Roosje je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deelt. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


De beschreven derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Studio Roosje of op grond van wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door de website van Studio Roosje worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met je (persoons)gegevens bewaard te blijven, deze gegevens zullen voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard blijven.

 

In voorkomende gevallen kan Studio Roosje op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval moeten gegevens worden gedeeld.

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Studio Roosje worden verwerkt. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat Studio Roosje je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. Studio Roosje behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie.